incesti.ru
menstruacia abortis Shemdeg
orsulobis xelovnurad (aborti) Sewyvetis Semdeg xSiria mentsrualuri ciklis areva da menstruaciis gadacdena.

aborti seriozuli Carevaa qalis organizmisTvis orsulobis nebimier vadaze da nebismieri meTodis gamoyenebiT. medikamentozuri abortisc ki, romelic Tavis TavSi ar moicavs qirurgiul Carevas, ar gamoricxavs menstruaciis gadacdenas. aqedan gamomdinare qals abortis gakeTebmade da mis Semdegac unda hqondes kontaqti eqimTan, romelic miscems Sesabamis rekomendaciebs. abortis Semdeg menstruaciis mosvla niSnavs sakvercxeeb-saSvilosnos funqciis aRdgenas.

Tumca reproduqciuli sistemis funqciebis aRdgena yovelTvis ar xdeba garTulebebis gareSe. amitomac mentruaciis gadacdena abotis Semdegom ukve aris sakmarisi mizezi, rom qalma mimarTos eqims. amisTis ki qalma unda icodes, abortis Semdgom rodis unda mouvides saSualod menstruacia da ra niSnebi iZleva SiSis safuZvels.

menstruacia medikamentozuri abortis Semdeg:

medikamentozuri aborti xdeba xdeba progesteronis receptorebis blokirebis gziT, rac iwvevs saSvilosnos funqciuri Sris aclas da masTan erTad Sordeba ganayofierebuli kvercxujredic. aman ar unda iqionios gvlena menstrualur ciklze, amitomac medikamentozuri abortis Semdgomi menstruaciis dadgoma moxdeba qalis individualuri ciklis gaTvaliswinebiT, rameTu medikamentozuri abortis gakeTebis dRe aiTvleba, rogorc menstruaciis pirveli dRe. Cveulebriv menstruaciis gadacileba medikamentozuri abortis dros ar aWarbebs 10 dRes, uiSviaTesad 2 Tvemde. es iTvleba normalurad, Tuki qals ara aqvs aranairi daavadeba, an ar moxda xelmeored daorsuleba.

menstruacia mini-abortis Semdeg:

mini-aborti tardeba orsulobis adreul stadiaze vakuum-eqstraqciis gziT. menstrualuriciklis aRdgena amis Semdeg xdeba 2-7 TveSi, namSobiarev qalebSi ufro male, 3-4 TveSi. pirveli menstruacia mini-abortis Semdeg iwyeba saSualod erT TveSi, individualuri ciklis gaTvaliswinebiT. amasTan menstrualuri gamonadeni SedarebiT naklebis, vidre abortamde iyo.

menstruacia klasikuri abortis Semdeg:

klasikuri abortis dros xdeba saSvilosnos gamofxeka kiuretiT, ziani, romelic saSvilosnos adgeba, Zalian didia. Tumca abortis es forma orsulobis SedarebiT gvian stadiazec gamoiyeneba. garTulebebis albaToba metia da eqimTan vizitebi unda iyos regularuli, sanam cikli ar aRdgeba srulyofilad.
Istoriis saxeli : menstruacia abortis Shemdeg
Daatvalieres : 545jer
Istoriis reitingi(+/-): 124/131
reitingi
[gzip: 55.4%][online:33]
« © StreS 2012 »
owap.su
owap.surosban.suruwap.mobi
mbn.sukazban.su
ruwap.mobi
top.geovirt.com