incesti.ru
sggi bavSvebsa da mozardebShi
ukanasknel wlebSi bavSvebis dainficireba sqesobrivi gziT gadamdebi infeqciebiT (sggi) avadobis maCvenebeli gaizarda, rogorc populaciaSi, aseve 18 wlamde asakobriv jgufSi. amis gamo problemam gansakuTrebuli mniSvneloba SeiZina. dResdReobiT arsebobs bavSvTa ori asakobrivi jgufi 0-14 weli da 14-18 weli.

ukanasknel wlebSi progresirebs sifilisiT, gonoreiT, triqomoniT, qlamidioziT avadoba rogorc bavSvebSi, aseve mozardebSi.

bavSvebSi sggi gadacemis ZiriTadi gzebia:
transplacenturi – Sidsi, virusuli hepatitebi В da С, sifilisi, papilomavirusuli infeqcia;
perinataluri – Sidsi, virusuli hepatitebi В da С, sifilisi, gonokokuri infeqcia, triqomonada, qlamidia da papilomavirusuli infeqcia;
infeqciis gadacema ZuZuTi kvebis dros – Sidsi (virusuli hepatitebi В da С da sifilisisTvis riskebi ar aris garkveuli);
pirdapiri kontaqti:
- autoinokulacia (hepresinfeqcia da papilomavirusuli infeqcia),
- sayofacxovrebo sagnebi (triqomoniTa da papilomavirusuli infeqciebisTvis sayofacxovrebo gziT gadacema ar aris bolomde Seswavlili, danarCeni sggi SemTxvevaSi ki es gza gamorcxulia),
- sqesobrivi kontaqti (yvela sggi);
narkotikebis intravenuri moxmarebis, sisxlis gadasxmis da/an sisxlis produqtebis gamoyeneba (Sidsi,virusuli hepatitebi В da С).

adreul wlebSi

adreul wlebSi ZiriTadad mozardebi inficirdebodnen sggi ukontrolo sqesobrivi kavSirebis gamo, bolo wlebSi ki imata sggi avadobam 0-12 wlamde asakobriv jgufSi. sxvadsaxva kvlevebiT saSarde sistemis qveda nawilis anTebiT daavadeba gamomwevebSi 7,5-10% aris sggi.
Istoriis saxeli : sggi bavSvebsa da mozardebShi
Daatvalieres : 1021jer
Istoriis reitingi(Kargia/Cudia): 105/100
reitingi
[gzip: 54.8%][online:28]
« © StreS 2012 »
owap.su
owap.surosban.suruwap.mobi
mbn.sukazban.su
ruwap.mobi
top.geovirt.com